Podmínky soutěže o elektrickou koloběžku Xiaomi Mi Electric Scooter Essential

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Soutěž o elektrickou koloběžku Xiaomi Mi Electric Scooter Essential“ (dále jen „Soutěž"):

 1. Pořadatel a organizátor Soutěže
  1. Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Beryko s.r.o. IČO: 02852152, se sídlem Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce 29637 (dále jen „Pořadatel“). Tato propagační akce (Soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook.

 2. Termín a místo konání Soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020 včetně.

  2. Soutěž probíhá na webových stránkách www.xiaomicesko.cz/soutezkolobezka

 3. Základní principy Soutěže
  1. Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.

  2. Výhrou v Soutěži je elektrická koloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential.

  3. O výhře a pořadí v Soutěži rozhoduje náhoda, tj. náhodné losování ze seznamu zaregistrovaných soutěžících.

 4. Účastníci Soutěže, podmínky účasti v Soutěži a její prů
  1. Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem v České republice, která má od (resp. v) okamžiku registrace do Soutěže, a dále po celou dobu Soutěže až do okamžiku vypořádání výher v Soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Facebook a Instagram, splňující podmínky sociální sítě Facebook a Instagram, a který je (resp. v) okamžiku registrace do Soutěže, a dále po celou dobu Soutěže až do okamžiku vypořádání výher v Soutěži fanouškem stránek na facebooku nebo instagramu pořadatele Soutěže, pokud rovněž splňuje dále uvedené podmínky Soutěže.

  2. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Beryko s.r.o. a dalších společnosti podílejících se na zajištění Soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

  3. Podmínkou účasti v Soutěži je registrace na webových stránkách www.xiaomicesko.cz/soutezkolobezka, sledování účtů Xiaomi Česko (https://www.facebook.com/XiaomiCesko) na Facebooku a @xiaomi.cesko (https://www.instagram.com/xiaomi.cesko/) na Instagramu po dobu trvání soutěže až do okamžiku vypořádání výher v Soutěži.

  4. Zaregistrováním účastník Soutěže souhlasí s těmito pravidly Soutěže, zároveň potvrzuje, že je starší 16 let a uděluje pořadateli Soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6. těchto pravidel.

  5. V Soutěži budou vybrán 1 výherce Soutěže. Každý jednotlivý soutěžící se smí Soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook a Instagram, splňujícím podmínky sociálních sítí Facebook a Instagram, kterým bude sledovat profil Xiaomi Česko na Facebooku a @xiaomi.cesko na Instagramu. V případě opakované účasti soutěžícího se k jeho dalším účastem již nepřihlíží. Výhru v Soutěži každý jednotlivý soutěžící může získat pouze jednu. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící ze Soutěže bez náhrady vyřazen.

  6. Výherce Soutěže budou vylosován po ukončení soutěže dne 31. 10. 2020. Avšak nejpozději do 14 dnů od skončení Soutěže, přičemž bude posuzováno úplné dodržení pravidel Soutěže. Informace o výherci losování bude na webových stránkách www.xiaomicesko.cz/soutezkolobezka.

 5. Výhry v Soutěži
  1. Losováním pořadatele Soutěže bude způsobem uvedeným v těchto pravidlech vybrán 1 výherce, který získá elektrickou koloběžku Xioami Mi Electric Scooter Essential.

  2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

  3. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato Soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají pořadateli Soutěže.

  4. Výherci budou za účelem předání výhry kontaktováni organizátorem Soutěže nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení Soutěže, a to prostřednictvím e-mailové zprávy. O předání výhry se výherci s organizátorem Soutěže dále dohodnou prostřednictvím zpráv přes e-mail. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době stanovené s organizátorem Soutěže a/nebo který v době stanovené organizátorem Soutěže neprokáže splnění podmínek účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok. Organizátor Soutěže rovněž neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu od organizátora Soutěže nebo nebude na takovou zprávu organizátora Soutěže reagovat ve stanoveném termínu 7 dní; v takových případech je organizátor Soutěže oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

  5. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci.

 6. Zpracování osobních údajů
  1. Zapojením se do Soutěže soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

   • správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;
   • účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly, předání výher a reklamních sdělení;
   • účastník soutěže souhlasím se zasíláním pravidelných reklamních sdělení prostřednictvím emailu, tzv. „newsletter“;
   • právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat emailem na info@xiaomicesko.cz; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);
   • doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do ukončení odběru reklamního sdělení, z reklamních sdělení se lze odvolat e-mailem na info@xiaomicesko.cz;
   • rozsah údajů soutěžícího při registraci (jméno, příjmení, případně přezdívka, souhlas s podmínkami soutěže), údaje uvedené v následném formuláři (email) a dále údaje o zapojení se do Soutěže (datum a čas, IP zařízení, ze kterého došlo k zapojení se do Soutěže; soutěžní příspěvek, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace; údaj o věku nad 16 let).
   • další informace o zpracování, včetně informací o právech a možnostech jejich uplatnění, jsou pro účastníky Soutěže dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele Soutěže.

  2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele Soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel Soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze Soutěže i po jejím skončení.

  3. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

  4. Zapojením do Soutěže berou soutěžící rovněž na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Facebook a Instagram, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Facebook a Instagram jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.

  5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěž, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky.

V Plzni dne 31. 7. 2020.